От първостепенна важност е своевременното локализиране и сигнализиране на пожара. Случаен или умишлен, пожарът е най-сериозен риск, който трябва да се предвиди, а ранното известяване и бързото потушаване са от изключителна важност. Застрашават се човешки животи, а щетите могат да достигнат огромни мащаби. Изборът на подходяща система за пожароизвестяване се определя от предназначението на сградата. Коректната поддръжка на една такава система е гаранция за безопасност и спокойствие на хората. Добрият проект и инсталация на системите за пожароизвестяване, гарантират предотвратяване на материални щети, опазване на човешки животи, околната среда, застрахователни облекчения.

РУМЕНЕКС ИН  ООД Варна извършва проектиране, монтаж и поддръжка на пожароизвестителни системи. Имаме натрупан опит със системи за хотели, болници, обществени сгради, заводи, ресторанти, заведения, телеком. центрове, предприятия, офис сгради, складове и др. Можем да предложим по-сложни системи с адресируемо управление за големи обекти, както и конвенционални решения, предпочитани от клиентите за по-малки обекти. Договорите за сервизна поддръжка, са задължително допълнение към проектирането и изграждането на системите. Системите ни защитават от пожар, известяват бързо и надеждно, осигурявайки безопасност на хора и имущество и непрекъснатост на работата на малки и големи обекти. Дейността на фирмата е основно на територията на град София, град Варна и областта.
Пожароизвестителните ни системи са както едноконтурни до 126 адреса, така и по-сложни модулни до 1512 адреса. Мрежовата им структура позволява гъвкавост при инсталации, дори при много големи и разнородни структури. Интерфейсът на български улеснявава работата със системата, а дизайнът на модулите и детекторите ги вписва удачно с обстановката. Пожароизвестителната централа има за цел най-ранно засичане и известяване с алармен сигнал, при засичане на компоненти на горенето (дим, пламък, топлина).   

OСНОВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМИТЕ НИ СА :

 • LCD дисплей за визуализация
 • Интерактивни с потребителски ориентиран интерфейс
 • Вградена клавиатура за настройки
 • Индикации за аварийни ситуации
 • Адресация на ръчни и автоматични пожароизвестители
 • Запис в енергонезависима памет на събития, за последващ анализ и действия
 • Тест-режими за контрол на състояния
 • Входно-изходни връзки с управляващи устройства
 • Функционални промени, без необходимост от ново окабеляване
 • Нива на достъп, съвместимост и интеграция, без фалшиви сигнали
 • Използваните детектори са димо-оптичен, оптичен, пламъков, топлинен, топлинен-диференциален, димо-оптичен, ръчен
 • Детекторите се самокомпенсират и сигнализират при замърсяване, имат алгоритъм за защита от насекоми
 • Изграждане на мрежа от пожароизвестителни централи с общ мониторинг
 • Управление на блокировки при асансьори, ел. табла, вентилация и др.
 • Задействане на оповестителна система за евакуация, димоотвеждане и др.
 • Интеграция със системи за сградна автоматизация

Пожароизвестителните ни системи отговарят на стандарт EN54 и на действащите в страната нормативни документи. Използваното оборудване е на водещи производители и е сертифицирано  от международно признати организации. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти за монтаж, профилактика и ремонт, преминали специализирани курсове. Фирма РУМЕНЕКС ИН  ООД е оторизирана за проектиране, инсталиране, поддръжка и профилактика на противопожарни системи и съоръжения на територията на България, с разрешение, издадено от ГД“ПБЗН“-МВР на Република България. След профилактика на изградените системи за пожароизвестяване, издаваме задължителни по закон протоколи, които удостоверяват изправност и работоспособност на всяка система.

ПРИ ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ СЕ ИЗВЪРШВА :

 • Проверка за преминат инструктаж за работа от персонала с пожароизвестителната система
 • Проверка на дневника на централата за записи на регистрираните събития
 • Сравняване на описаните събития в дневника и паметта на централата
 • Анализ на описаните събития и установяване на причината
 • Извършване на контролни замервания
 • Проверка на пожароизвестители по предварително изготвен работен график

ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО И МОНТИРАНЕТО НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА СЕ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

 • Извършване на оглед от наш лицензиран проектант и предоставяне на необходимите етажни и евакуационни скици и схеми
 • Проектът се съгласува с Главна дирекция ПБЗН
 • Инсталация на пожароизвестителната централа
 • Монтаж на пожароизвестителни детектори
 • Издаване на приемо-предавателен протокол
 • Задължителна абонаментна поддръжка на пожароизвестителната система

Галерия Пожароизвестяване